Sunday, July 21, 2013

Pandung Shadaw Du Hkra Gasat Sa Wa Ai LadatPadang Majan ladat lang na - Laknak galoi n-jahkrat na. Sinat laknak galoi n-jahkrat na. Hkum hkrang laknak galoi n jahkrat na. Myit masin laknak galoi n jahkrat na. Hpang jahtum awng padang lu la ai shani du hkra gasat na. Tinang a lagaw hta tinang tsap na. Maigan de na sa garum na chyu sha ala nga ai masa hpe ning hkap na. Wunpawng Mungdan masha ni tinang a lagaw hte tinang tsap lu hkra woi awn shakut shaja na. Padang majan ladat hte gasat na. Tin lu ai daram, lawan lu ai daram padang ninglaw lawan lu hkra gasat na. Awng padang lu, Mungdan shanglawt lu ai shani she majan hpe sha ngut na.
Like · · ·